White Washed Vase

White Washed Vase

$22.50

Wood White Washed Vase

7.5”